Le français

Πολιτική

Με τον αριθμό των γαλλόφωνων να υπολογίζεται στα 750 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο το 2050 (http://www.francophonie.org/Estimation-des-francophones.html) σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, η γαλλική γλώσσα αποτελεί διαβατήριο για πολλούς τομείς καθότι γλώσσα με ζωντανή παρουσία και στις πέντε ηπείρους, γλώσσα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γλώσσα της πολιτικής και της οικονομίας, της νομικής και της διπλωματίας, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, το μόνο αναγνωρισμένο γαλλικό σχολείο από το γαλλικό και το ελληνικό κράτος,  θέτει ως βασικό στόχο της την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και την εξοικείωση με τις γαλλόφωνες κουλτούρες μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, κατάλληλα εγχειρίδια και κείμενα, εκπαιδευτικά εργαλεία και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα και με το Σχέδιο Δράσης του σχολείου μας (Projet d’établissement) η πολιτική της γαλλικής γλώσσας διέπεται από βασικές αρχές, όπως:

  • Έμφαση στη χρήση της γαλλικής γλώσσας αλλά και στην λειτουργία της μέσα στα ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα όπου αυτή χρησιμοποιείται 
  • Εκμάθηση της γλώσσας με τέτοιο τρόπο,  ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη του γλωσσικού και κοινωνικού γραμματισμού του μαθητή
  • Καλλιέργεια διαπολιτισμικής επίγνωσης του μαθητή    
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών καθώς και της ικανότητας διαμεσολάβησης    
  • Ανάπτυξη πολυγραμματισμών που συνδέονται με τη χρήση της γλώσσας στο προφορικό και στο γραπτό λόγο μέσα από τη μελέτη πολυτροπικών κειμένων

Τέλος, χάρη στην πολιτική κατάταξης των μαθητών σε τμήματα γαλλικών με επίπεδα, έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι  να αξιοποιούν τις ικανότητές τους με τον καλύτερο τρόπο αλλά και να βρίσκονται σε ένα γλωσσικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Διδασκαλία

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά, η γαλλική γλώσσα είναι η πρώτη ξένη γλώσσα (Langue Vivante 1) και διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως ανά τάξη (3 ώρες επιπλέον από το επίσημο πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας).

Χάρη στην πιστοποίηση από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (Label France Education) αλλά και στο ειδικό καθεστώς (statut cadre) του σχολείου μας έχουμε ενισχυμένο πρόγραμμα για τη γαλλική γλώσσα, στο οποίο οι μαθητές διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα σε θεματικές ενότητες (modules) καθώς και βάσει του συστήματος μη γλωσσικής μεθόδου διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα σε άλλα μαθήματα δοσμένα εξ’ ολοκλήρου ή επιμέρους στα γαλλικά (DNL : disciplines non linguistiques, EMILE).

Η υπογραφή ειδικών συμβάσεων και η ξεχωριστή παιδαγωγική συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και με τους γαλλικούς φορείς στην Ελλάδα, όπως η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή,  αλλά και η κοινή ζωή με το γαλλικό τμήμα του σχολείου επιτρέπει στους μαθητές μας να έρχονται σε επαφή με τη γαλλική κουλτούρα μέσα από βιωματικά σεμινάρια και συνεργασίες.

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματός μας και προσβλέποντας στη διαρκή πρόοδο των μαθητών, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, μεταξύ άλλων, μέσα από δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα, βιωματικές ομαδικές ή ατομικές συνθετικές / διαθεματικές ερευνητικές εργασίες . Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη βιβλιοθήκη (CDI) που διαθέτει το σχολείο με πλούσιο γαλλόφωνο υλικό (περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά και λογοτεχνικά έργα)  με σκοπό να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τις δομές της γλώσσας προκειμένου να αποκτήσουν λειτουργική χρήση αυτής και ένα πλήρες φάκελο μαθητή (portfolio).

Το πρόγραμμά μας είναι σχεδιασμένο έτσι,  ώστε να διασφαλίζει την απόκτηση τουλάχιστον του επιπέδου Β2 ως ανεξάρτητου χρήστη  της γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για τις σπουδές στη Γαλλία και όχι μόνο. Για το σκοπό αυτό παρέχεται ειδική προετοιμασία και επικοινωνία με τα γαλλικά πανεπιστήμια στις τάξεις του Λυκείου και ιδιαίτερα στην Γ’ Λυκείου με παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης και βοήθειας κατά τη διαδικασία αίτησης και εγγραφής σε αυτά (προετοιμασία φακέλου και βιογραφικό – dossier d’admission, CV, lettre de recommandation etc.).

Έτσι, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, αδιάλειπτη μέριμνά μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργατικότητας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, το ενδιαφέρον, την προθυμία, την επιμέλεια, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία με σκοπό να γίνουν πολίτες του κόσμου, γλωσσικοί και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, ικανοί να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους με αυτογνωσία και με θέληση, πρόθυμοι να μαθαίνουν από τις εμπειρίες των άλλων ανά τον κόσμο, να προσαρμόζονται εύκολα και να αποδέχονται τους συνανθρώπους χωρίς μονομερείς ή ξενοφοβικές αντιλήψεις.

Επιμόρφωση καθηγητών

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χάρη στις συνεχείς επιμορφώσεις και σεμινάρια που παρακολουθούν, χρησιμοποιούν προσεγγίσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών στην τάξη αλλά και τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Επίσης, αξιοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (χρήση εποπτικών μέσων, διαδραστικών πινάκων και αίθουσας πληροφορικής) που διαθέτει το σχολείο εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.

Διπλώματα – Εξετάσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στη Σχολή μας είναι η απόκτηση από τους μαθητές μας πιστοποιητικών – διπλωμάτων γλωσσικής επάρκειας .

Κάθε σχολική χρονιά οι καθηγητές προετοιμάζουν τους μαθητές για τα διπλώματα DELF - DALF του CIEP και προτείνουν στις οικογένειες των μαθητών που έχουν κατακτήσει το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης της γλώσσας να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης είτε τον Δεκέμβριο είτε τον Μάιο. Για τους μαθητές αυτούς των επιπέδων  Β2, C1 και C2 είναι υποχρεωτική και η παρακολούθηση της  ενισχυμένης προετοιμασίας για τα διπλώματα της Τετάρτης ή Παρασκευής από τις 14.40 έως τις 16.25, που προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες από τη Σχολή μας.

Οι μαθητές της Σχολής μας που παρουσιάζονται στις εξετάσεις πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στον οικείο χώρο του σχολείου μας, καθώς η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο και να κάνουν χρήση της έκπτωσης εξέταστρων που δικαιούνται όλοι οι μαθητές μας.